BRUG training en coaching in de Zorg

Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan

Onze basistraining Zorgleefplan ondersteunt bij het introduceren en verankeren van cliëntgericht- en methodisch werken met het Zorgleefplan. Het basistraject wordt op maat afgestemd op de situatie van uw organisatie.

In de training is ruim aandacht voor:

– Wanneer je cliëntgericht werken koppelt aan het zorgleefplan dan heeft dat gevolgen op alle lagen in de organisatie. Het uitgangspunt van handelen wordt de wens / vraag / behoefte van de cliënt. Dit strekt zich uit over alle vier de domeinen en vraagt creatief gebruik van het zorgzwaartepakket van waaruit de vraag wordt bekostigd. Daarnaast vraagt inspelen op de wens van de cliënt ook goede contacten met familie/mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s van andere disciplines en diensten in de organisatie.

– Om cliëntgericht te kunnen werken is er in het team onderling vertrouwen en flexibiliteit nodig, zodat je je vrij voelt om professioneel in te spelen op wat zich aandient.

– Leren werken met de vier domeinen als ordeningsprincipe voor kwaliteit van leven.

– Hoe werkt de Zorgleefplan-methodiek, hoe verzamel je de concrete wensen/vragen/behoeften van de cliënt en hoe schrijf je die vervolgens op? Hoe vertaal je die in heldere doelen en acties? Waarover, hoe rapporteer  en evalueer je, gekoppeld aan de doelen in het zorgleefplan?

– Bijzondere aandacht is er voor de interactie met de behandel- en ondersteunende disciplines en de effectiviteit van het MDO.

Cliëntgericht werken met het Zorgleefplan is een omvangrijk thema dat raakt aan de basis van het samenwerken rondom de cliënt. In de voorbereiding leggen we de verbinding met de uitgangssituatie en met het
interne draagvlak. Voor deze werkwijze. We besteden veel aandacht aan de interne voorwaarden om de implementatie duurzaam te borgen. Daarbij is de gedurende het hele traject de actieve betrokkenheid van leidinggevenden en bestuur essentieel.

We adviseren over het omzetten van bestaande dossiers naar Zorgleefplandossiers.

zlp grapje