BRUG training en coaching in de Zorg

Zorgleefplanscan

 De BRUG Zorgleefplanscan is een instrument dat helder zicht geeft op de stand van zaken rond cliëntgericht en methodisch samenwerken met het Zorgleefplan. Het maakt duidelijk hoe het instrument in de praktijk wordt toegepast. Er kunnen concrete vervolgstappen gezet worden om het Zorgleefplan nóg meer in te zetten als methodiek die individuele kwaliteit van leven bevordert.

Inhoud en continuïteit

De BRUG Zorgleefplanscan is een effectief instrument waarmee zorgleefplannen worden beoordeeld op inhoud en continuïteit:

– Is in het zorgleefplan déze individuele cliënt herkenbaar?

– Zijn de vragen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt?

– Is de eigen regie van de cliënt zichtbaar?

– Hoe worden familie en mantelzorgers betrokken bij het proces rond de cliënt

– Worden álle vier de domeinen benut?

– Zijn de vragen en behoeften van de cliënt consequent vertaald in doelen en

acties?

– Rapportage: gericht op de domeinen en doelen?

– Evalueren: gebeurt dat regelmatig, worden alle domeinen daarbij gebruikt, zijn

de cliënt en diens netwerk erbij betrokken?

 

Flexibiliteit scan

De BRUG Zorgleefplanscan is een flexibel instrument, dat we kunnen aanpassen aan uw visie, doelen, beloften en werkwijze.

Ook de manier waarop de scan wordt afgenomen is flexibel. Wij kunnen dat zelf voor u verzorgen of we instrueren uw medewerkers die de scan gaan afnemen.

De scan worden door ons uitgewerkt.  We maken zichtbaar wat het beeld is per locatie, per afdeling en per team.

We stemmen met u af over onze begeleiding bij het terugkoppelen, bespreken en leren van de resultaten.

 

Reacties deelnemers op de Zorgleefplanscan:

‘De resultaten van de scan waren pittig en de aanleiding om als team kritisch te kijken naar onze samenwerking…’

‘De Zorgleefplanscan heeft geleid tot aanscherpen van ons dossier en vereenvoudigen van de werkwijze’